Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie:

1. Ksiąg handlowych
1.1. Oferta dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem stałej umowy z biurem na prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych

 • księgi handlowe 1 układ kosztów (zespół "4" lub "5")
 • księgi handlowe 2 układy kosztów (zespół "4" i" 5")

1.2. Weryfikacja księgowości w formie ksiąg handlowych

 • księgi handlowe 1 układ kosztów (zespół "4" lub "5")
 • księgi handlowe 2 układy kosztów (zespół "4" i "5")

1.3. Inne usługi dodatkowe biura na prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych

 • sporządzanie deklaracji i korekt deklaracji CIT, PIT, VAT, VAT-UE, INTRASTAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie innych deklaracji i sprawozdań zleconych przez klienta

2. Księgowości uproszczonej
2.1. Prowadzenie księgowości w formach uproszczonych

 • prowadzenie karty podatkowej z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie ryczałtu bez VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie ryczałtu z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego będących podatnikami VAT)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów bez VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę będących podatnikami VAT)

2.2. Inne usługi dodatkowe w ramach prowadzenia księgowości w formach uproszczonych

 • prowadzenie ewidencji nabyć VAT (WNT)
 • prowadzenie ewidencji dostaw VAT (WDT)
 • ewidencja środków trwałych
 • weryfikacja księgowości (w tym m.in. ewidencja środków trwałych)
 • sporządzanie PIT-ów rocznych
 • sporządzanie załączników do PIT-ów rocznych
 • sporządzenie deklaracji podatkowych (pełen zakres)
 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, aktualizacyjnych
 • sporządzenie korekt deklaracji podatkowych
 • złożenie deklaracji przy zawieszonej działalności
 • sporządzanie not korygujących
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE

3. Rozliczeń pracowniczych

 • Obsługa kadrowo - płacowa
 • kompleksowa obsługa rozliczeniowo-płacowa pracowników
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych właściciela
 • sporządzanie umów o pracę wraz z informacją do umów
 • sporządzanie wypowiedzeń oraz świadectw pracy
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę, porozumień zmieniających i wypowiadających umowę o pracę
 • sporządzanie i rozliczanie umów-zleceń ze skł. ZUS
 • sporządzanie i rozliczanie umów-zleceń bez skł. ZUS oraz umów o dzieło
 • zakładanie oraz weryfikacja akt osobowych
 • przygotowanie regulaminu pracy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz dodatkowych sprawozdań do ZUS
 • usługi dodatkowe inne
 • obsługa z zakresu BHP

4. Doradztwa

 • konsultacje oraz usługi dodatkowe oferowane przez Kancelarię Podatkową RAGANO Sp. z o.o.
 • konsultacje z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego
 • konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • sporządzenie biznes planu lub analizy finansowej
 • zarejestrowanie podmiotu gospodarczego
 • odzyskiwanie pieniędzy z Urzędu Skarbowego, ZUS i innych organów administracji państwowej

5. Usług "Tanie biuro"
Prowadzenie biura "na zewnątrz" - Outsourcing użyczenie adresu firmy + sekretariat kopiowanie dokumentów przepisywanie lub pomoc w redagowaniu dokumentów klienta prowadzenie sekretariatu, kurier, internet, telefon, fax, kopiarka.

Kto może skorzystać z naszych usług?

Klientami doradcy podatkowego mogą być przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą powierzyć wszelkie sprawy podatkowe związane z prowadzeniem ewidencji księgowych zawierając umowę na stałe. Inną opcją może być podpisanie umowy na poszczególne czynności – prowadzenie księgi rachunkowej, obsługę kadrowo-płacowej czy sporządzenie opinii podatkowej.
Osoby fizyczne mogą zwrócić się do nas po poradę dotyczącą np. skutków podatkowych otrzymania spadku, dokonania darowizny czy zlecić sporządzenie zeznania rocznego.

Kim jest doradca podatkowy?

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej i bogatego doświadczenia m.in. z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, celnego, dewizowego, gospodarczego, karnego oraz skarbowego.

Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Osoba ubiegająca się o tytuł doradcy musi być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania niepublicznego, który został uregulowany ustawowo. Doradca podatkowy po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym uzyskuje wpis na listę doradców podatkowych.

Z mocy ustawy doradcy podatkowi tworzą samorząd zawodowy zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Odpowiedzialność doradcy podatkowego

Odpowiedzialność cywilna i obowiązek ubezpieczenia.

Jeśli poniesiecie Państwo szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, będziecie mogli odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca zawał umowę ubezpieczenia. Za wyrządzoną szkodę opowiada zarówno doradca podatkowy jak i jego pracownicy. Każdy doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy podatkowego może zwrócić się do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, który działa przy każdym regionalnym oddziale samorządu zawodowego doradców podatkowych. Karą może być nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców podatkowych.

Etyka zawodowa doradców podatkowych

Doradca podatkowy jest zobowiązany przez ustawę do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in. że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.
Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Zasadę tę stosuję się również w stosunku do pracowników doradcy podatkowego.
Doradca podatkowy zobowiązany jest również do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania danych, w szczególności danych osobowych klienta, danych dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania.